Analizy i audyty ekonomiczne

Nasz produkt obejmuje informację gospodarczą wraz z analizą kondycji płatniczej. Dotyczy on potencjalnego bądź aktualnego Kontrahenta i zawiera w szczególności:

  • aktualne dane rejestrowe firmy,

  • strukturę własnościową (w tym również sprawdzenie wspólników pod kątem ich powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi),

  • źródła przychodów firmy (również z określeniem głównych grup odbiorców),

  • aktualne dane finansowe zgodnie z obowiązującą firmę ewidencją,

  • audyt sprawozdań finansowych – analiza wskaźnikowa kondycji finansowo-majątkowej podmiotu (określenie dynamiki sprzedaży, rentowności, płynności finansowej, sprawności realizacji należności i zobowiązań, struktury majątku oraz źródeł jego finansowania) wraz z podaniem stopnia wiarygodności handlowej, a także maksymalnej kwoty kredytu kupieckiego,

  • informacje o ewentualnych toczących się postępowaniach upadłościowych i naprawczych lub występowaniu długów firmy,

  • wnioski i wskazania co do zasadności współpracy z partnerem oraz propozycja formy zabezpieczenia w zależności od jego standingu finansowego,

  • ocenę pod względem formalno-prawnym proponowanego zabezpieczenia.

Zaufaj profesjonalistom w branży audytów ekonomicznych i analiz

Nasze ustalenia powstają na podstawie wszelkich prawnie dostępnych informacji i dokumentów gromadzonych w odpowiednich bazach danych. Każda opinia Monitor Sp. z o.o. dotycząca potencjalnego lub obecnego Kontrahenta przedstawia w sposób dynamiczny jego zdolności do regulowania zobowiązań. Wszystkie informacje przekazywane przez nas są aktualne, łącznie z ewentualną dokumentacją fotograficzną. Sporządzane ustalenia są również coraz częściej stosowane podczas urealniania ofert dotyczących wszelkiego typy przetargów. Nasz produkt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji poprzez profesjonalne ograniczenie występujących ryzyk handlowych.