Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach oraz zdarzeniach. Realizujemy je na podstawie umowy zawartej ze Zleceniodawcą w formie, jak też zakresie niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • zbieranie informacji w sprawach cywilnych,

  • zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,

  • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

  • poszukiwanie mienia,

  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.